Category Archives: Contract

สัญญาสำหรับธุรกิจ ตอนที่ 1

ในการทำธุรกิจ จะเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับที่ต้องมีการเข้าไปมีปฎิสัมพันธ์กับผู้คนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ลูกจ้าง คู่ค้า หรือลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปฎิสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมูลค่าซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือในทางธุรกิจ การซื้อขายสินค้าหรือบริการ การจ้างเพื่อให้บริการหรือทำของ หรือการจ้างงาน เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้ในทางกฎหมายเราเรียกว่า “นิติกรรม”